Home

Actueel Nieuws

Beheer en onderhoud industrieterrein door vereniging of stichting

dinsdag 10 januari 2012

Industrieterreinen hebben vaak een troosteloze aanblik, omdat deze dikwijls niet goed worden onderhouden, dan wel omdat de eigenaren van gebouwen op die industrieterreinen ervan uitgaan, dat de overheid zorg draagt voor het onderhoud van de aangrenzende ruimten. Denk daarbij aan parkeerterreinen ten behoeve van de aangrenzende eigenaren en groenstroken.

Verjaring erfdienstbaarheden

dinsdag 10 januari 2012

Erfdienstbaarheden bestaan in verschillende vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden van weg of uitzicht. Een erfdienstbaarheid is derhalve een last waarmee een perceel is bezwaard ten behoeve van bijvoorbeeld het naastgelegen perceel.

Ze ontstaan door dat partijen een overeenkomst sluiten tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg of pad en dit neerleggen in een notariële akte, waarvan een afschrift wordt ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster, zodat deze erfdienstbaarheid voor een ieder kenbaar is.

Voogdijregeling alleen geldig in testament

dinsdag 10 januari 2012

Maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden zou overlijden. Dat bereikt u door in uw testament iemand aan te wijzen die dan voogd over uw kinderen zou moeten zijn. U kunt de voogdij al regelen voordat er kinderen zijn geboren. Wat niet kan, is het regelen van voogdij in een afzonderlijke notariële akte. De wet bepaalt dat dat alleen maar bij testament kan. U kunt niet volstaan met onderlinge – al dan niet schriftelijke – afspraken met familie of bekenden. Dergelijke afspraken zijn niet rechtsgeldig en worden niet door de rechtbank erkend.

Defiscalisering ook voor samenwoners en stiefkinderen

dinsdag 03 januari 2012

In het Belastingplan 2012 wordt defiscalisering ook van toepassing voor samenwoonpartners met kinderen en gehuwde partners met stiefkinderen.

Langstlevende executeur in testament

dinsdag 03 januari 2012

Heeft u vóór 2003 een testament met een zogenaamde ‘ouderlijke boedelverdeling’ gemaakt, dan is het verstandig om te laten nakijken of de langstlevende ook tot executeur is benoemd.

Ondanks hoofdelijke aansprakelijkheid toch veilig bij in faillissement

dinsdag 03 januari 2012

Ook al bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden, of uw bezit veilig is bij faillissement van uw partner hangt sterk af van gedragingen tijdens het huwelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het huis waarin u beiden woont maar dat uw eigendom is? Relevant is of u de hypotheeklasten al dan niet helemaal met uw eigen middelen heeft betaald.

Pagina's

Zoekveld

Thema's